5 lipca 2022

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – co to jest?

Spółdzielcze prawo do lokalu nie może być mylone ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.  Powstaje ono poprzez zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) z członkiem spółdzielni mieszkaniowej . Członek jest zobowiązany do wniesienia wkładu mieszkaniowego i do regulowania opłat zgodnie z umową i statutem spółdzielni.

Spółdzielcze prawo do lokalu jest:

  • niezbywalne
  • nie podlega dziedziczeniu 
  • nie podlega egzekucji 
  • jednopodmiotowe tj. może przysługiwać jednej osobie bądź małżeństwu

Lokal bez zgody spółdzielni może zostać wynajęty lub oddać oddany w bezpłatne używanie. Ważne – jeżeli to generuje wyższe opłaty członek spółdzielni jest zobowiązany zgłosić ten fakt do spółdzielni (np. w mieszkaniu będzie mieszkać więcej osób niż dotychczas).

Spółdzielcze prawo do lokalu wygasa:

  • z chwilą ustania członkostwa
  • w wyniku podjętej uchwały przez spółdzielnię np. gdy lokator w rażący sposób wykracza przeciwko porządkowi domowemu, zalega z opłatami przez okres 6 miesięcy

Ważne ! Na pisemne żądanie członka spółdzielni któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do przeniesienia własności lokalu pod warunkiem dokonania spłaty przypadającej na ten lokal związanej z budową.

Koszt notariusza pokrywa członek spółdzielni : wynagrodzenie jak i koszty sądowe.

W przypadku lokali mieszkalnych w domach o specjalnym przeznaczeniu (starości czy dla inwalidów) statut spółdzielni może przewidywać ograniczenia możliwości przeniesienia własności lokalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *