3 sierpnia 2020

Podstawowe informacje dotyczące ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste są rejestrami stanu prawnego nieruchomości, w których dokonuje się wpisów różnorodnych informacji dotyczących nieruchomości. Jednym z podstawowych zadań ksiąg wieczystych jest zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami. Księgi wieczyste prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Księgi wieczyste prowadzone są na podstawie Ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Księgi wieczyste mają charakter przedmiotowy – zakładane i prowadzone są dla konkretnej nieruchomości a nie osoby. 

Księgi wieczyste zakładane są na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje dokonanie wpisu i założenie księgi z urzędu. Od 2004r. zaczęto prowadzić księgi wieczyste w systemie informatycznym.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek ujawnienia swojego prawa w księdze wieczystej. Nie ujawnienie swojego prawa do nieruchomości skutkuje poniesieniem odpowiedzialności przez nieujawnionego właściciela wobec osoby trzeciej, która poniosła z tytułu niewykonania tego obowiązku szkodę. Ponadto sądy oraz organy administracji rządowej i samorządowej mają obowiązek zawiadomienia sądu, który prowadzi daną księgę, o każdej zmianie właściciela. W takiej sytuacji sąd z urzędu zamieszcza wzmiankę w dziale II o niezgodności aktualnego stanu prawnego z rzeczywistym stanem prawnym.

Struktura księgi wieczystej

Księga wieczysta składa się z czterech działów od I do IV.

Dział pierwszy dzieli się na I-O – obejmuje oznaczenie nieruchomości (położenie, obszar – dane z rejestru gruntów i budynków) oraz I-Sp – wpisy dotyczące praw związanych z daną nieruchomością tj. użytkowanie wieczyste ustanowione na rzecz innego podmiotu niż właściciel, służebność przechodu, przejazdu ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela przedmiotowej nieruchomości)

Dział II – wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego a w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wpis ujawniający osobę uprawioną do tego prawa.

Dział III – wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek (np. służebność) oraz innych praw i roszczeń (np. dożywocie).

Dział IV – obejmuje wpisy dotyczące hipotek

Do księgi wieczystej wpisuje się najistotniejsze informacje, pozostałe znajdują się w aktach księgi wieczystej. Zarówno księga jak i akta przechowywane są w sądzie wieczystoksięgowym.

Zasada pełnej jawności ksiąg wieczystych – każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu lub w systemie informatycznym (należy znać numer księgi wieczystej) na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *