3 sierpnia 2020

Najem okazjonalny

Umowa najmu okazjonalnego lokalu to umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali, zawarta na czas oznaczony – maksymalnie 10lat. Najemcą lokalu mieszkalnego może być wyłącznie osoba fizyczna.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie  umów najmu jest ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności przepisy Działu I rozdział II (Najem lokalu) oraz ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności należy stosować przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów, a w razie braku uregulowań w powołanej ustawie należy odnieść się do kodeksu cywilnego. 

Umowa najmu okazjonalnego jest umową nazwaną, obowiązkowo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności na nie dłużej niż 10 lat. Dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych i zawierana jest pomiędzy osobami fizycznymi (nie prowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań). Co jeszcze wyróżnia umowę najmu okazjonalnego od „zwykłej” umowy najmu? Załączniki. Obowiązkowo do umowy najmu okazjonalnego należy sporządzić załączniki:

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i  wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art 19d ust. 2 Ustawy o ochronie praw lokatorów 

2.Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.

3. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności: 1) oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy; 2) wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego; 3) termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w punkcie poprzednim o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Na żądanie wynajmującego oświadczenie to powinno mieć poświadczony notarialnie podpis.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *