biuro@drabiknieruchomosci.pl
+48 661 110 200

Podstawowe informacje dotyczące ksiąg wieczystych

Domniemania związane z wpisem do księgi wieczystej 

Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie ze stanem rzeczywistym, a prawo wykreślone nie istnieje, przy czym nie dotyczy to działu I-O. Przemawia ono na korzyść praw ujawnionych w księdze wieczystej przez co nie ma konieczności przeprowadzania przy każdym kolejnym zbyciu nieruchomości analizy nieprzerwanego łańcucha wszystkich zbyć. Wystarczy udokumentowanie zbycia od ostatniego właściciela wpisanego do księgi wieczystej, choć dla bezpieczeństwa transakcji notariusze powinni badać podstawy prawne poprzednich zbyć nieruchomości.

Zasada pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej

Prawo wpisane do księgi wieczystej ma pierwszeństwo przed prawem do niej nie wpisanym, a o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej rozstrzyga chwila złożenia wniosku o dokonanie wpisu.

 Zasada mocy wstecznej wpisu

Wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o jego dokonanie, a w sytuacji wszczęcia postępowania z urzędu – od dnia wszczęcia tego postępowania. Czyli że wpisanemu prawu jawnemu z księgi wieczystej przysługuje domniemanie zgodności z rzeczywistym stanem prawnym od chwili złożenia wniosku o wpis czy od daty wszczęcia postępowania z urzędu. Za wyjątkiem wpisu konstytutywnego – dopiero z chwilą jego dokonania wywołuje od skutki wsteczne. 

Strony: 1 2 3

Dodaj komentarz