biuro@drabiknieruchomosci.pl
+48 661 110 200

Nowa forma umowy najmu lokalu – najem instytucjonalny

Ciekawską jest to, że w przeciwieństwie do umowy najmu okazjonalnego – przy najmie instytucjonalnym nie ma obowiązku zgłoszenia umowy najmu do Urzędu Skrabowego – bez tego zgłoszenia w przypadku najmu okazjonalnego właściciel nie mógł skorzystać z uprawnień wynikających z najmu okazjonalnego, a najemca w pełni byłby chroniony zapisami ustawy o ochronie lokatorów. Poza tym fundamentalnym zapisem w umowie najmu okazjonalnego było wskazanie przez najemcę lokalu do którego przeprowadzi się po wygaśnięciu umowy. W przypadku najmu instytucjonalnego nie ma takich zapisów.

Art 19i Ustawy o ochronie praw lokatorów Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu

 1. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.
 2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu instytucjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.
 3. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:
  1) oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;
  2) wskazanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;
  3) termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.
 4. Wynajmujący może powoływać się tylko na przyczyny ustania stosunku najmu, wskazane w piśmie, o którym mowa ust. 3.
 5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.
 6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, załącza się:
  1) żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
  2) dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela.

W jakich sytuacjach można wypowiedzieć najem instytucjonalny? W przypadkach opisanych w art 11 Ustawy o ochronie praw lokatorów opisanych w moim poprzednim wpisie Wypowiedzenie umowy najmu z wyłączeniem  art. 11 ust. 1 stanowiącego, że:

Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 programy gospodarowania zasobem gminnym ust. 4 i 5 niniejszej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

Co oznacza, że zgodnie z art 673 Kodeksu Cywilnego Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu w przypadkach określonych w umowie najmu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, a nie jak dotychczas wyłącznie w przypadkach opisanych art 11 Ustawy o ochronie praw lokatorów. 

Najem instytucjonalny zmniejsza ryzyko związane z najem lokali mieszkalnych. Pytanie dlaczego zatem właściciel który podchodzi pod rygor najmu okazjonalnego nie może mieć takich samych praw do wypowiedzenia umowy najmu lokatorowi  jak podmiot czy osoba fizyczna która prowadzi w zakresie najmu działalności gospodarczą? Zachęcam do dyskusji pod wpisem 🙂

 

Strony: 1 2

Dodaj komentarz