biuro@drabiknieruchomosci.pl
+48 661 110 200

Najem okazjonalny

Brak dokumentów wskazanych powyżej nie skutkuje nieważnością umowy, a może jedynie prowadzić do sytuacji, w której wynajmujący nie będzie mógł skorzystać z szybkiej i skutecznej egzekucji wobec niesolidnego najemcy.

Natomiast niedopełnienie przez wynajmującego obowiązku publiczno-fiskalnego (zgłoszenie faktu zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego) prowadzi w zasadzie do zrównania jego sytuacji z sytuacją osoby, która zawarła umowę najmu lokalu na zasadach ogólnych wskazanych w kodeksie cywilnym.

Brak oświadczenia (pkt 1) w formie aktu notarialnego nie powoduje nieważności umowy najmu. W takiej sytuacji wynajmujący będzie mógł wystąpić do sądu z powództwem o stwierdzenie przez sąd obowiązku najemcy złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji.

W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. pkt 2), najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy.

W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 19a ust. 3, właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłaty kaucji. Kaucja może wynosić maksymalnie równowartość sześciu czynszów najmu.

Właściciel ma obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego za względu na miejsce zamieszkania wynajmującego w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.

Jeżeli najemca pomimo otrzymania żądania opróżnienia lokalu, nadal go używa, właściciel składa wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Następnie – w dużym skrócie – egzekucją zajmuje się komornik.

Należy podkreślić, że do najmu okazjonalnego nie obowiązuje okres ochronny zabraniający eksmisji od 1 listopada do 31 marca. Eksmisję z lokalu wynajmowanego w ramach najmu okazjonalnego do lokalu podanego w oświadczeniu, można przeprowadzić nawet w stosunku do kobiet w ciąży, nieletnich, niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych i obłożnie chorych oraz ich opiekunów. Sytuacja mocno się komplikuje, jeżeli chroniony ustawowo lokator nie poinformował o utracie możliwości zamieszkania w lokalu, którego adres podał w oświadczeniu, a fakt ten wychodzi na jaw dopiero na etapie, gdy umowa najmu wygasła. Takim osobom z mocy prawa przysługuje lokal socjalny i w praktyce nie ma możliwości aby eksmitować ich na bruk.

Wprowadzenie najmu okazjonalnego miało na celu przede wszystkim wyeliminowanie szarej strefy jeżeli chodzi o obowiązek płacenia podatków od wynajmowanych nieruchomości. Przepisy te miały umożliwić rozwój najmu wolnorynkowego poprzez łatwiejszą procedurę eksmisji niesumiennego najemcy, ponieważ przed wejściem w życie instytucji najmu okazjonalnego nad niesolidnym najemcą był roztoczony parasol ochronny. W praktyce nadal nie łatwo rozstać się z takim delikwentem.  Ponadto bardzo często popełniane są błędy na etapie sporządzania umowy najmu, które potem komplikują procedurę egzekucji z lokalu.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz